Diabeetikon sosiaaliturva, oikeudet ja velvollisuudet

Diabeetikon oikeudet ja velvollisuudet


Diabeetikon sosiaaliturva

Diabetesta sairastavia varten ei ole erityistä sosiaaliturvaa. Yleinen sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö kattaa myös diabetekseen liittyvät sosiaali- ja terveyspalvelut.

Diabeetikoille tärkeitä sosiaaliturvan tarjoamia etuuksia lääkkeiden ja hoitovälineiden lisäksi ovat muun muassa: alle 16-vuotiaan vammaistuki, 16 vuotta täyttäneen vammaistuki, eläkettä saavan hoitotuki, omaishoidon tuki, erilaiset vaihtoehdot kuntoutukseen ja invalidivähennys verotuksesa. Näistä kerromme vuosittain julkaisemassamme sosiaaliturvaoppaassa, katso linkit alla.
sosiaaliturvaopas2018PDF-1
Lisätietoja sosiaaliturvasta voi kysyä omasta hoitopaikasta (etenkin sen sosiaalityöntekijältä tai kuntoutusohjaajalta), Kansaneläkelaitoksen paikallistoimistosta, kotikunnan sosiaalitoimistosta sekä osin verotoimistosta.

Lataa maksutta Diabetesliiton julkaisema sosiaaliturvaopas:
Diabeetikon sosiaaliturva 2018 (pdf)

Kansanterveys-, potilas- ja vammaisjärjestöjen yhteinen sosiaaliturvaverkkosivusto: www.sosiaaliturvaopas.fi

Kelan alle 16-vuotiaiden vammaistuki

Muutokset alle 16-vuotiaan diabeetikon vammaistuen määrässä 2005–2010-raportti ja muutosesitykset etuusohjeisiin PDF:nä tästä

Diabeetikon oikeudet ja vastuut

Kansainvälinen diabetesjärjestö IDF:

Julkilausuma diabetesta sairastavien oikeuksista ja vastuista 


Johdanto 

Diabeteksen lisääntyminen on maailmanlaajuinen haaste. Kansainvälinen diabetesjärjestö (IDF) on arvioinut, että diabetesta sairastaa jo yli 300 miljoonaa ihmistä ja että ilman toimenpiteitä siihen sairastuneiden määrä nousee seuraavan sukupolven aikana 500 miljoonaan. Lisäksi sama määrä ihmisiä on vaarassa sairastua. 

Suurin kuorma diabeteksen lisääntymisestä kohdistuu pieni- ja keskituloisiin maihin. Se vaikuttaa suhteettoman paljon köyhempiin, vähävaraisimpiin ja haavoittuvaisimpiin ihmisryhmiin, rikkaiden maiden alkuperäisväestö ja vähemmistöt mukaan lukien. 

Diabetes vaikuttaa siihen sairastuneiden ja heidän läheistensä elämänlaatuun ja aiheuttaa suuria kustannuksia terveydenhuollolle. Vuonna 2010 diabeteksen hoitokulut olivat arviolta 287 miljardia euroa eli noin 12 % kaikista maailman terveydenhuollon menoista. Kulujen on arvioitu nousevan 372 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

YK:n päätöslauselman kannanotossa 61/225 todetaan: ”Diabetes on pitkäaikainen, elämänlaatua heikentävä ja kallis sairaus, ja siihen liittyy /johon voi liittyä vakavia komplikaatioita. Diabeteksen lisääntyminen aiheuttaa vakavia riskejä perheille, jäsenmaille ja koko maailmalle, ja se luo suuria haasteita kansainvälisesti sovituille kehitystavoitteille, mukaan lukien YK:n vuosituhannen huippukokouksessaan  virallisesti asettamat kahdeksan kehitystavoitetta.”  

Julkilausumassa todetaan, että diabetekseen sairastuneilla voi olla merkittävä rooli diabeteksen ja komplikaatioiden ehkäisyssä, mikäli heillä on oikeudet ja mahdollisuudet toimia tasavertaisesti terveydenhuollon edustajien ja hallitusten kanssa. Julkilausumassa painotetaan, että diabetesta sairastavilla on samat inhimilliset ja sosiaaliset oikeudet kuin niillä, joilla ei ole diabetesta. Siinä tuetaan diabetesta sairastavien perustavaa laatua olevia oikeuksia elää täyttä elämää tasavertaisine mahdollisuuksineen opiskella ja tehdä työtä, mutta tiedostetaan myös vastuita siihen sairastuneiden osalta. 

Visio 

Julkilausuman avulla pyritään

 • löytämään parhaita mahdollisia ratkaisuja diabetesta sairastavien terveyden ja elämänlaadun tukemiseen, 

 • turvaamaan diabetesta sairastaville mahdollisuudet mahdollisimman normaaliin elämään ja

 • vähentämään tai poistamaan tekijöitä, jotka heikentävät diabetesta sairastavien mahdollisuuksia toteuttaa itseään/elää yhteiskunnassa täysivaltaisina kansalaisina.

Julistuksessa

 • selvennetään diabetekseen sairastuneiden oikeuksia ja vastuita,

 • tunnustetaan laajat maailmanlaajuiset erot terveydenhuollon palveluissa, samoin kuin erilaisten toimintatapojen ja käytäntöjen vaikutukset diabetesta sairastavien elämään ja

 • esitetään diabeteksen hoidon, hoidonohjauksen ja ehkäisyn ”kultainen standardi”, johon kaikki maat ja kansalaiset voivat pyrkiä.

1. Oikeus saada hoitoa

Diabetesta sairastavalla on oikeus:

 • diabeteksen varhaiseen toteamiseen ja taloudellisesti saavutettavissa oleviin, oikeudenmukaisiin mahdollisuuksiin saada hoitoa ja psykososiaalista tukea rodusta, kansallisuudesta, sukupuolesta ja iästä riippumatta,

 • saada säännöllistä, luotettavaa ohjausta ja koulutusta, joka pohjautuu hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa ja näyttöön perustuviin käytäntöihin riippumatta paikasta, missä hoitoa toteutetaan,

 • voida osallistua hoitopaikassaan ja yhteisössään toteutettuihin terveyden edistämiseen ja diabeteksen ehkäisyyn liittyviin koulutuksiin ja ehkäisykampanjoihin,  

 • laadukkaisiin terveydenhuollon palveluihin ja hoitoon raskausaikana ja synnytyksen jälkeen,

 • laadukkaisiin palveluihin ja hoitoon lapsuus- ja nuoruusiässä, erityistarpeet huomioon ottaen, sellaistenkin lasten ja nuorten osalta, joilla ei välttämättä ole mahdollisuutta tarpeitaan itse ilmaista,

 • tarkoituksenmukaiseen tukeen elämän muutosvaiheissa ja siirtymissä ottaen huomioon iän ja sairauden mukanaan tuomat muutokset,

 • asianmukaisen hoidon ja tuen jatkuvuuteen onnettomuus- ja hätätilanteissa,  

 • saada terveydenhuollon edustajilta arvostavaa ja kunnioittavaa kohtelua – yksilöllisiä, uskonnollisia tai kulttuurisia uskomuksia sekä vanhemmuuteen liittyviä näkemyksiä kunnioittaen – ja kokea itsensä vapaaksi tuomaan esiin mitä tahansa diabetespalveluihin liittyviä epäkohtia ilman huolta siitä, että se vaikuttaisi haitallisesti hänen saamaansa hoitoon,

 • siihen, että hänen diabetekseensa liittyviä tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä saateta muiden osapuolten tietoon ilman hänen hyväksyntäänsä ja että hän voi päättää, osallistuuko tutkimusohjelmiin ilman huolta siitä, että päätös vaikuttaisi jotenkin hänen hoitoonsa ja

 • vaikuttaa yksilönä ja yhteisöllisesti terveydenhuollon palvelujen tarjoajiin ja päättäjiin diabeteksen hoidon ja palveluiden parantamiseksi.

2. Oikeus tietoon ja ohjaukseen

Diabetesta sairastavilla ja diabetesta sairastavan lapsen vanhemmilla tai huoltajalla on oikeus:

 • saada tietoa ja ohjausta diabeteksesta ja sen ehkäisystä, korkeassa sairastumisriskissä olevien henkilöiden tunnistamisen hyödyistä; siitä, miten diabetesta voidaan hoitaa tehokkaasti sekä siitä, mistä ja miten ohjausta ja hoitoa on mahdollista saada,

 • saada laadukasta hoidollisia, käyttäytymiseen liittyviä ja psykososiaalisia näkökulmia yhdistävää omahoidon ohjausta yksilöllisesti tai ryhmässä sairastuttuaan ja aina kun he sitä tarvitsevat, 

 • olla osallisena hoidon arvioinnissa, suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä oman hoitonsa ja siihen liittyvien tavoitteidensa seurannassa, 

 • saada luotettavaa tietoa lääkkeistä, niiden annostelusta ja vaikutuksista sekä mahdollisista sivu- ja yhteisvaikutuksista mahdollisten muiden sairauksiensa ja lääkitystensä kanssa ja

 • saada pyynnöstä nähdä potilastietonsa, sairauskertomuksensa ja muut olennaiset tiedot ja oikeus näiden tietojen jakamiseen tai siirtämiseen haluamilleen tahoille.

3. Oikeus sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen

Diabetesta sairastavilla on oikeus:

 • yhteiskunnan täysivaltaiseen jäsenyyteen, arvostavaan ja kunnioittavaan kohteluun ilman tarvetta salata diabetesta,

 • tarvittaviin lääkkeisiin ja seurantavälineisiin,

 • tasa-arvoiseen kohteluun työnsaannissa ja työssä etenemisessä ottaen kuitenkin huomioon, että joihinkin ammatteihin liittyy riskejä, jotka voivat rajoittaa diabetesta sairastavien mahdollisuutta työskennellä niissä,

 • tulla kohdelluksi arvostetusti ja kunnioittavasti yhteiskunnan eri osa-alueilla,

 • olla kokematta syrjintää vakuutusturvan tai ajoluvan saamisessa, 

 • saada täysi tuki omahoitoon esiopetuksessa, koulussa, harrastuksissa, työpaikalla ja sosiaalisissa yhteyksissä sekä mahdollisuudet, aikaa ja riittävä yksityisyys tarvittavien lääkitysten ja omaseurannan toteuttamiseen puhtaassa ja turvallisessa ympäristössä ja 

 • osallistua potilasjärjestöjen toimintaan, luoda toimintaa sekä hakea sille tukea terveydenhoitoon liittyviltä tahoilta ja kansalaisyhteiskunnalta.

4. Vastuut

Diabetesta sairastavan vastuulla on: 

 • kertoa häntä hoitavalle henkilökunnalle terveydentilastaan, käytössään olevista lääkkeistä, allergioistaan, sosiaalisesta tilanteestaan, elintavoistaan sekä muista sellaisista asioista, jotka voivat vaikuttaa lääkityksen, hoitomuodon ja ohjauksen valintaan ja suunnitteluun, 

 • toteuttaa sovittua hoitoa ja hoitosuunnitelmaa,

 • omaksua, toteuttaa ja seurata terveellisiä elintapoja osana omahoitoa,

 • kertoa terveydenhuoltohenkilökunnalle omahoitonsa toteuttamiseen mahdollisesti liittyvistä esteistä ja ongelmista, 

 • kertoa perheenjäsenille, koulu-, ja työtovereille sekä muille tarpeellisiksi katsomilleen henkilöille diabeteksestaan siten, että he voivat antaa tukea ja auttaa tarvittaessa ja

 • osoittaa hienotunteisuutta ja kunnioitusta muiden diabetesta sairastavien ihmisten oikeuksia ja heidän hoitohenkilökuntaansa kohtaan.

Tämä julistus noudattaa Kansainvälisen ihmisoikeussopimuksen periaatteita, ja se on rakennettu keskeisten ihmisoikeusasiakirjojen, kuten Lasten oikeuksien sopimuksen, Naisten oikeuksien sopimuksen sekä Yleissopimuksen vammaisten oikeuksista pohjalle. 

Kansainvälinen diabetesjärjestö IDF kannustaa kaikkia potilas- ja ammattilaisjärjestöjä sekä valtioita työskentelemään näiden periaatteiden sisällyttämiseksi diabeteksen hoitoon ja ehkäisyyn liittyviin kansallisiin suunnitelmiin, tutkimukseen ja koulutukseen sekä varmistamaan, että niiden toteutumista seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. 

Sivua viimeksi päivitetty: 12.3.2018
Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.
Sulje

Evästekäytännöt

Tätä sivustoa käyttämällä hyväksyt, että voimme asettaa evästeitä tietokoneellesi tai mobiililaitteeseesi.

1. Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä datatiedostoja, jotka siirtyvät tietokoneellesi, kun otat yhteyden johonkin verkkosivustoon. Evästeet tallentuvat selaimen käyttämien tiedostojen yhteyteen.

Lisätietoa evästeistä saat sivulta www.aboutcookies.org.

2. Miksi evästeitä käytetään?

Evästeet tunnistavat tietokoneesi, kun tulet sivustolle uudelleen. Ne muistavat myös sivustolla aikaisemmin tekemäsi valinnat ja parantavat siten sivuston käyttökokemusta. Evästeiden avulla pystyy esimerkiksi tunnistamaan käyttäjän laitteet sekä mukauttamaan mahdollisia mainoksia sivuilla sekä mahdollisissa muissa palveluissa.

3. Mitä evästeitä käytetään?

Jotkin evästeet ovat sivustomme teknisen toiminnan ja käytön vuoksi välttämättömiä. Nämä evästeet eivät kerää käyttäjästä tietoa, jota voitaisiin hyödyntää markkinoinnissa tai muistamaan käyttäjän valitsemia sivustoja.

Suorituskykyä mittaavat evästeemme keräävät tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivujamme (esim. eniten käytetyt sivut, mahdolliset virheviestit). Nämä evästeet eivät kerää käyttäjistä tunnistettavia tietoja, vaan ne ovat anonyymejä ja niitä käytetään ainoastaan parantamaan nettisivujen toimivuutta.

Sivuilla olevat kolmansien osapuolten liitännäispalvelut (esim. mainokset, YouTube-videot, Google-tilastointi tai Facebook-liitännäiset) saattavat tallentaa käyttäjän tunnistamiseen käytettävää tietoa, mihin emme valitettavasti voi vaikuttaa. Jos haluat estää niitä seuraamasta liikkumistasi verkossa, voit kytkeä ns. kolmannen osapuolen evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista. Ohjeet löydät selaimesi ohjesivuilta.

Sivuillamme saattaa olla myös painikkeita, jotka helpottavat sisällön jakamista eri verkkoviestintäympäristöihin ja sosiaaliseen mediaan. Jos käytät näitä painikkeita, valitsemaltasi palvelulta voidaan asettaa eväste päätelaitteellesi. Nämä evästeet eivät ole hallinnassamme. Lisätietoja kolmannen osapuolen evästeiden käytöstä saat kyseisen osapuolen verkkosivulta.

4. Evästeiden hallinta ja estäminen

Jos et halua vastaanottaa evästeitä, voit muuttaa Internet-selaimesi asetuksia niin, että saat ilmoituksen aina kun evästeitä ollaan lähettämässä tietokoneellesi. Vaihtoehtoisesti voit estää evästeiden käytön kokonaan. Evästeiden käyttöä voi rajoittaa tai sen voi estää Internet-selaimen kautta (katso tarkemmat tiedot selaimen ohjeista).

Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi oikein.

Sulje