Dataskyddsbeskrivning för Diabetesförbundets och dess föreningars medlemsregister

Tillbaka

1. Personuppgiftsansvarig och kontaktpersoner
Personuppgiftsansvarig:    Diabetesförbundet i Finland rf och dess föreningar
Adress:        Näsilinnankatu 26, 33200 Tammerfors
Kontaktpersoner:    Anneli Jylhä, tfn 050-310 6611, jasenasiat(snabel-a)diabetes.fi,
a.jylha(snabel-a)diabetes.fi
Juha Mattila, tfn 050-310 6612, juha.mattila(snabel-a)diabetes.fi
Dataskyddsombud:    Sari Koski, tfn 050-310 6600, sari.koski(snabel-a)diabetes.fi

2. De registrerade
I registret behandlas personuppgifter om medlemmarna och tidigare medlemmar i de diabetesföreningar som ingår i registret och personuppgifter om de förtroendevalda i diabetesföreningarna.

3. Rättslig grund för och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Ändamålet med registret är att hålla personuppgifterna uppdaterade under medlemskapet, att driva och utveckla registret och att använda det för marknadsföringsändamål. Dessutom används registret för dokumentation av avslutade medlemskap i personuppgiftsregistret Ankkuri.

Behandlingen av personuppgifter grundar sig på föreningarnas lagstadgade skyldighet att föra medlemsregister. Uppgifter om de registrerades hälsa behandlas om de registrerade har gett samtycke till det. Personuppgifter och hälsoinformation om diabetesbarn behandlas om vårdnadshavaren har gett samtycke till det.

Uppgifter om medlemsantalet samlas in för analyser av olika slag dels för enskilda föreningar, dels för hela Diabetesförbundet. I analyserna behandlas uppgifterna anonymt.

Uppgifter i medlemsregistret får användas för vetenskaplig forskning, om styrelsen för en förening beslutar det, eller på nationell nivå om styrelsen för Diabetesförbundet beslutar det. Huvudstadsregionens Diabetesförening beslutar själv också på nationell nivå om dess medlemsuppgifter får användas för forskningsändamål eller inte.

De uppgifter som samlas in i registret används också för att planera verksamheten.

4. Kategorier av personuppgifter som behandlas
I registret behandlas personuppgifter, kontaktuppgifter och andra uppgifter om medlemskapet för medlemmar i diabetesföreningarna. Följande uppgifter behandlas: tillnamn, förnamn, yrke, postadress, födelsedatum, mobiltelefon, hemtelefon, e-post, diabetestyp, insjuknandeår, kön, modersmål och medlemsnummer. Dessutom behandlas fakturerings- och betalningsuppgifter.

5. Normala uppgiftskällor
Personuppgifter samlas in hos den registrerade själv. Dessutom anlitar vi Posti Group Oyj:s tjänst för adressuppdatering.

6. Skydd för personuppgifter och dataskydd
Personuppgifter behandlas digitalt. De är skyddade och lagrade i ett system som bara de personer som behöver uppgifterna i sitt arbete har begränsad åtkomst till. Personerna har personligt användarnamn och personligt lösenord.

En person som utses av styrelsen för en diabetesförening kan med användarnamn och lösenord få begränsad användarbehörighet till medlemsregistret för sin förening. En medlem har rätt att med användarnamn och lösenord få tillgång till uppgifterna om sig själv.

Personuppgifterna är skyddade mot utomstående användning och användningen av medlemsuppgifter övervakas. De som behandlar registret har tystnadsplikt.

7. Utlämning och överföring av personuppgifter
Personuppgifter kan lämnas ut till diabetesföreningarnas samarbetspartner för åtgärder och tjänster som är relaterade till medlemskapet.

8. Överföringar av personuppgifter till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Huvudregeln är att inga personuppgifter överförs till stater utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Ett undantag är när en överföring är nödvändig för behandlingen av uppgifterna, exempelvis av tekniska skäl. I sådana fall följer vi kraven i lagstiftningen om behandling av personuppgifter.

9. Lagringstid
Personuppgifterna lagras i registret så länge en registrerad är medlem i en diabetesförening. När medlemskapet upphör lagras personuppgifterna i högst fem år därefter på grundval av föreningens berättigade intresse.

10. Profilering

Som ett led i behandlingen av personuppgifter har en diabetesförening rätt att skapa automatiska profiler av den registrerade. Tack vare profileringen får den registrerade tjänster och marknadsföring som är bättre inriktade på honom eller henne. Profileringen kan grunda sig på information om bland annat ort, ålder eller diabetestyp.

11. Den registrerades rättigheter
Den registrerade har rätt att invända mot att hans eller hennes personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Han eller hon kan via samtycke ge föreningen rätt använda uppgifterna för vissa typer av direktmarknadsföring eller förbjuda föreningen att använda vissa typer av direktmarknadsföring, exempelvis förbjuda marknadsföring via e-post.

Dessutom har den registrerade rätt att kontrollera vilka uppgifter som är lagrade om honom eller henne i registret och i förekommande fall kräva att den personuppgiftsansvarige rättar eller kompletterar uppgifterna. Den registrerade ansvarar själv för att de uppgifter som han eller hon lämnar om sig själv är riktiga. Den registrerade är skyldig att anmäla om uppgifterna ändras. Den personuppgiftsansvarige kan rätta en felaktig uppgift på eget initiativ efter att ha fått kännedom om den.

I överensstämmelse med dataskyddsförordningen har den registrerade rätt att invända mot eller begära att behandlingen av uppgifter om honom eller henne begränsas, inbegripet profilering. Den registrerade ska alltid lämna in sin begäran skriftligt enligt vad som sägs under Kontakt i denna beskrivning av dataskyddet.

12. Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Den registrerade har rätt att lämna klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om han eller hon anser att hans eller hennes personuppgifter inte har behandlats enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

13. Kontakt
Anmälningar som gäller den registrerades rättigheter, frågor om denna beskrivning av dataskyddet och andra kontakter ska göras per e-post till adressen tietosuoja(snabel-a)diabetes.fi.  

Den registrerade kan också vända sig personligen eller skriftligt till följande adress:

Diabetesförbundet i Finland
Dataskydd
Näsilinnankatu 26
33200 Tammerfors

14. Ändringar i denna beskrivning av dataskyddet
Denna beskrivning av dataskyddet kan uppdateras i tillämpliga fall, exempelvis när lagstiftningen ändras. Den senaste uppdateringen är från den 23 maj 2018.

Tillbaka

 


Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för statistik och sökfunktion.
Stänga

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

1. Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

2. Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval.)

Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

3. Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Stänga